Vishnu Sahasranamam lyrics in sanskrit

 

vishnu sahasranamam is a 1000-name hymn to vishnu, the hindu god of preservation. it is found in the anushasana parva of the mahabharata, and it is one of the most important and popular hymns in hinduism.

the hymn begins with a salutation to vishnu, and it then goes on to praise his many attributes and qualities. vishnu is praised as the creator, the preserver, and the destroyer of the universe. he is also praised as the one who grants moksha, or liberation from the cycle of birth and death.

the hymn ends with a prayer to vishnu, asking for his protection and guidance.


Vishnu Sahasranamam lyrics in sanskrit

नामानि रूपाणि च यानि प्रधान्येन महात्मनः।
रूपाणि तानि तानि च यः पठेद् विष्णोः सहस्रकम्॥ १॥

विश्वं विष्णुः सुरनाथो महान् भुतादिरव्ययः।
पद्मनाभोऽस्य विश्वस्य नाभिः कश्यपात्मजः॥ २॥

शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गदधन्वा गदाधरः।
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः॥ ३॥

वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नारायणः।
असंख्येयः सविशिष्टः शाश्वतः स्ताव्यः स्तवप्रियः॥ ४॥

अश्रुनीकेतनो वासुः श्रीमान्श्रीवतांश्रिविभुः।
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान्लोकत्रयाश्रयः॥ ५॥

स्वक्षः स्वाङ्गः शतश्रिंगः श्रीवत्सः श्रीवासवः।
श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः॥ ६॥

श्रीविभावः श्रीधरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः।
वीरः श्रीवीरः श्रीमतां श्रीशायः श्रीमतां वरः॥ ७॥

अभिर्भूः सर्वजनैः श्रेष्ठो वः प्रियः सर्वेष्ठः सनः।
प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयम्भूः शम्भुरादितः॥ ८॥

स्वयम्भूरादित्यः पुष्कराक्षो वा सविता प्रभुः।
यज्ञः यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः॥ ९॥

यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः।
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च॥ १०॥

आत्मयोनिः स्वयम्भूः शब्दातिगः शब्दसहः।
विशिष्टः शब्दः शब्दमन्युर्वेगवानमी वेगवत्॥ ११॥

आमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषाकपिरमी विक्रमः।
उर्जितशासनः शब्दः शब्दसहोऽक्षरः परम्॥ १२॥

निश्प्रपञ्चः प्रपञ्चाशयः प्रदिष्टितः प्रतिष्ठितः।
प्राणदः प्राणकृत्प्राणी प्राणजीवन एव च॥ १३॥

तत्त्वम् तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः।
भूर्भुवः स्वस्तरुः सावित्री स्वाहा स्वधा नमः॥ १४॥

यज्ञः यज्ञपतिः यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः।
यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः॥ १५॥

यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च।
आत्मयोनिः स्वयं जातो वैक्षानः सामगायनः॥ १६॥

देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः।
शङ्खब्रह्मा चक्रगदा श्रीश शार्ङ्गधन्वा पाण्डवः॥ १७॥

पूण्डरीकाक्षः पुरुषः पुराणः पुरुषोत्तमः।
सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः॥ १८॥

सम्भवः सम्भूर्भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुः।
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः॥ १९॥

आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः।
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्॥ २०॥

सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः।
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥ २१॥

अजः सर्वगतः स्थाणुरच्युतः अनदिरादितः।
भूधरो भूताधिः सेतुर्वायुः प्रवाणोऽनलः॥ २२॥

धनुर्धरः धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः।
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमोऽनियमः॥ २३॥

अक्षरः क्षरवियोगोऽक्षमाक्षरात्परतः परः।
गतः स सर्वगतः क्रूराक्रूरकर्मा नृशंसः॥ २४॥

अदृश्यः श्रवणोत्कर्षः केशवः केशिणोऽव्ययः।
सर्वदृक् सर्वकृत् साधुरादिदेवो महामनः॥ २५॥

स्वर्गापवर्गदः सत्कृत्साद्हुसद्गण्धर्वणः।
गन्धर्वादीस्तवः साध्यः सदृशो वर्गवर्गयः॥ २६॥

अक्षयः सर्वगः सद्मा शरण्यं शरणं गतः।
अच्युतः सर्वदृष्टान्तः सिद्धः सिद्धिः सर्वदृक्॥ २७॥

वृषाकपिः पुण्यः पुण्यः कीर्तिर्वैष्रवणोऽनलः।
दर्पणः दर्पणकटः सर्वदृक् सर्वतोमुखः॥ २८॥

सुपर्णो वायुवाहनः प्राणः प्राणदः प्रणः।
वसवः वसुमान् सत्यः समात्मा सम्मितः समः॥ २९॥

अमोघः पुण्यो लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवः।
भक्तवत्सलो वत्सालः सत्यः सत्यपराक्रमः॥ ३०॥

निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः।
अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः॥ ३१॥

सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्।
आवर्तनो निवृत्तात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ ३२॥

सहस्रनामनिहितात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्।
आवृतान्तात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् समावृतः॥ ३३॥

ऋद्धो वृद्धात्मा सत्कर्मा सत्कृतः सत्ववतां वरः।
सत्यः सत्यपरो नित्यः सत्यश्रीः श्रीमतां वरः॥ ३४॥

वरारोहः वरः क्रतुः क्रतुर्धनुर्धनुर्वरः।
अपराजितः सर्वसहः शत्रुत्रासः शत्रुतापनः॥ ३५॥

न्यग्रोधोऽधुमखो भागः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः।
श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः॥ ३६॥

श्रीनिधिः श्रीविभावः श्रीदेवः श्रीगर्मः श्रीमान्।
लोकत्रयाश्रयः सुमना एवं श्रीमच्छरीरयः॥ ३७॥

एकाप्रियः प्रियकृत् प्रियः प्रियवादी प्रियंवदः।
विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः॥ ३८॥

रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः।
अनन्तः हुतभुग्भोक्ता सुखदोऽनन्तनायकः॥ ३९॥

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोऽनुह्रदोऽच्युतः।
सनातनः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः॥ ४०॥

स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः।
अरौद्रिकः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः॥ ४१॥

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः।
अक्रूरः पेशलोऽदेयः सर्वसाधारणः श्रुतिः॥ ४२॥

सिद्धार्थः सिद्धसङ्गः सर्वदुर्गादिवर्जितः।
सदासत्परायणः शूरः शौरिः शूलः शब्ददः॥ ४३॥

तीर्थपादो नमः पुण्डरीकाक्षः पुण्योऽनिलः।
कश्यः कशिरः काय आरोगः क्षेमकृत् करः॥ ४४॥

श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः।
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः॥ ४५॥

श्रीधरः सर्वजनैः श्रेष्ठो वः प्रियः सर्वेष्ठः सनः।
प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयम्भूः शम्भुरादितः॥ ४६॥

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः।
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः॥ ४७॥

रुद्रः बहुशिरा बाणः श्रुतीर्नीलयनो धरः।
शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गदधन्वा गदाधरः॥ ४८॥

रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः।
मृदोऽनुग्रहः पेशलः अजितः सर्वदर्शनः॥ ४९॥

अजोऽनिर्देवोऽमृतः शाश्वतः शश्वतान्तकृत्।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोऽनुह्रदोऽच्युतः॥ ५०॥

सनातनः नियमो योगः सर्वकामाप्तिदः प्रभुः।
योगक्षेमवहः कान्तः कामः कामकृतां गतिः॥ ५१॥

अनिर्देवोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः।
अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः॥ ५२॥

सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्।
आवर्तनो निवृत्तात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ ५३॥

सहस्रनामनिहितात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्।
आवृतान्तात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् समावृतः॥ ५४॥

ऋद्धो वृद्धात्मा सत्कर्मा सत्कृतः सत्ववतां वरः।
सत्यः सत्यपरो नित्यः सत्यश्रीः श्रीमतां वरः॥ ५५॥

वरारोहो वरः क्रतुः क्रतुर्धनुर्धनुर्वरः।
अपराजितः सर्वसहो शत्रुत्रासः शत्रुतापनः॥ ५६॥

न्यग्रोधोऽधुमखो भागः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः।
श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः॥ ५७॥

श्रीनिधिः श्रीविभावः श्रीदेवः श्रीगर्मः श्रीमान्।
लोकत्रयाश्रयः सुमना एवं श्रीमच्छरीरयः॥ ५८॥

एकाप्रियः प्रियकृत् प्रियः प्रियवादी प्रियंवदः।
विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः॥ ५९॥

रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः।
अनन्तः हुतभुग्भोक्ता सुखदोऽनन्तनायकः॥ ६०॥

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोऽनुह्रदोऽच्युतः।
सनातनः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः॥ ६१॥

स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः।
अरौद्रिकः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः॥ ६२॥

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः।
अक्रूरः पेशलोऽदेयः सर्वसाधारणः श्रुतिः॥ ६३॥

सिद्धार्थः सिद्धसङ्गः सर्वदुर्गादिवर्जितः।
सदासत्परायणः शूरः शौरिः शूलः शब्ददः॥ ६४॥

तीर्थपादो नमः पुण्डरीकाक्षः पुण्योऽनिलः।
कश्यः कशिरः काय आरोगः क्षेमकृत् करः॥ ६५॥

श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः।
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः॥ ६६॥

श्रीधरः सर्वलक्ष्माणां भूषणभूषणः।
विष्णुर्वर्णः स्वर्णरत्नाकर्णोऽमृतरसः॥ ६७॥

हेमाङ्गः वराङ्गश्चन्दनाङ्गः लक्ष्मीवाञ्छितः।
इष्टकामी प्रदाता दाता सुप्रदा सुप्रसदः॥ ६८॥

प्रसन्नात्मा विश्वरूपश्च सुखदः सुखकृद्गुहः।
वीरः शूरः श्यामः शर्मा शर्मकृद्शरणं व्रजः॥ ६९॥

स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः।
अरौद्रिकः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः॥ ७०॥

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः।
अक्रूरः पेशलोऽदेयः सर्वसाधारणः श्रुतिः॥ ७१॥

सिद्धार्थः सिद्धसङ्गः सर्वदुर्गादिवर्जितः।
सदासत्परायणः शूरः शौरिः शूलः शब्ददः॥ ७२॥

तीर्थपादो नमः पुण्डरीकाक्षः पुण्योऽनिलः।
कश्यः कशिरः काय आरोगः क्षेमकृत् करः॥ ७३॥

श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः।
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः॥ ७४॥

श्रीधरः सर्वलक्ष्माणां भूषणभूषणः।
विष्णुर्वर्णः स्वर्णरत्नाकर्णोऽमृतरसः॥ ७५॥

हेमाङ्गः वराङ्गश्चन्दनाङ्गः लक्ष्मीवाञ्छितः।
इष्टकामी प्रदाता दाता सुप्रदा सुप्रसदः॥ ७६॥

प्रसन्नात्मा विश्वरूपश्च सुखदः सुखकृद्गुहः।
वीरः शूरः श्यामः शर्मा शर्मकृद्शरणं व्रजः॥ ७७॥

यज्ञः यज्ञपतिः यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः।
यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः॥ ७८॥

यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च।
आत्मयोनिः स्वयं जातो वैक्षानः सामगायनः॥ ७९॥

देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः।
शङ्खब्रह्मा चक्रगदा श्रीश शार्ङ्गधन्वा पाण्डवः॥ ८०॥

पूण्डरीकाक्षः पुरुषः पुराणः पुरुषोत्तमः।
सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः॥ ८१॥

सम्भवः सम्भूर्भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुः।
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः॥ ८२॥

आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः।
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्॥ ८३॥

सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः।
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥ ८४॥

अजः सर्वगतः स्थाणुरच्युतः अनदिरादितः।
भूधरो भूताधिः सेतुर्वायुः प्रवाणोऽनलः॥ ८५॥

धनुर्धरः धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः।
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमोऽनियमः॥ ८६॥

अक्षरः क्षरवियोगोऽक्षमाक्षरात्परतः परः।
गतः स सर्वगतः क्रूराक्रूरकर्मा नृशंसः॥ ८७॥

अदृश्यः श्रवणोत्कर्षः केशवः केशिणोऽव्ययः।
सर्वदृक् सर्वकृत् साधुरादिदेवो महामनः॥ ८८॥

स्वर्गापवर्गदः सत्कृत्साद्हुसद्गण्धर्वणः।
गन्धर्वादीस्तवः साध्यः सदृशो वर्गवर्गयः॥ ८९॥

अक्षयः सर्वगः सद्मा शरण्यं शरणं गतः।
अच्युतः सर्वदृष्टान्तः सिद्धः सिद्धिः सर्वदृक्॥ ९०॥

वृषाकपिः पुण्यो लोकबन्धुर्बन्धुचिद्वरः।
आनन्दी वनमाली हलायुधो ब्रह्मण्योऽद्य शरण्यः॥ ९१॥

वेदवेद्यो यज्ञयज्ञ्यो यज्ञभृद्यज्ञकृत्कृतः।
यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञानं यज्ञविद् यज्ञकृद्यज्ञकृत्॥ ९२॥

यज्ञभृद्यज्ञिकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञकृद्यज्ञकृत्।
यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञानं यज्ञविद् यज्ञकृत्यज्ञकृत्॥ ९३॥

यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञानं यज्ञविद् यज्ञकृत्ययज्ञकृत्।
यज्ञी यज्ञकृत्ययज्ञग्न्यो यज्ञभुग्

यज्ञकृत्ययज्ञग्न्यः यज्ञभुग्
यज्ञसाधनः॥ ९४॥

यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च।
आत्मयोनिः स्वयं जातो वैक्षानः सामगायनः॥ ९५॥

देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः।
शङ्खब्रह्मा चक्रगदा श्रीश शार्ङ्गधन्वा पाण्डवः॥ ९६॥

पूण्डरीकाक्षः पुरुषः पुराणः पुरुषोत्तमः।
सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः॥ ९७॥

सम्भवः सम्भूर्भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुः।
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः॥ ९८॥

आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः।
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्॥ ९९॥

सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः।
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥ १००॥

अजः सर्वगतः स्थाणुरच्युतः अनदिरादितः।
भूधरो भूताधिः सेतुर्वायुः प्रवाणोऽनलः॥ १०१॥

धनुर्धरः धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः।
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमोऽनियमः॥ १०२॥

अक्षरः क्षरवियोगोऽक्षमाक्षरात्परतः परः।
गतः स गतः सर्वगतः क्रूराक्रूरकर्मा नृशंसः॥ १०३॥

अदृश्यः श्रवणोत्कर्षः केशवः केशिणोऽव्ययः।
सर्वदृक् सर्वकृत् साधुरादिदेवो महामनः॥ १०४॥

स्वर्गापवर्गदः सत्कृत्साधुसाद्ग्रहदः।
ग्रहादीश ग्रहाद्यक्षो वित्तवान् वित्तदः॥ १०५॥

वीरः शूरः शूरजनो यज्ञः यज्ञकृत यज्ञी।
यज्ञभुक् यज्ञसदनः यज्ञान्तकृद यज्ञवहनः॥ १०६॥

यज्ञभृद यज्ञकृत्ययज्ञी यज्ञभुग यज्ञसाधनः।
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च॥ १०७॥

आत्मयोनिः स्वयं जातो वैक्षानः सामगायनः।
देवकीनन्दनोऽच्युतः कृष्णो वासुदेवः सुहृत्॥ १०८॥

सर्वप्रहृदयेषु विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः।
विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः॥ १०९॥

योऽविकल्पितयोगी नित्यं विभुं रूपमधिगम्यम्।
न मन्येत् तत्तवमजस्रमदृश्यमग्र्यमवर्णवर्णेन॥ ११०॥

देवादिदेवो देवेशो देवः सर्वकरणकरणम्।
वेदकारणं करणं सत्तामूलं विनाशनं च॥ १११॥

योगेश्वरो योगकृद्योगी योगभृद्योगवाहनः।
योगी योगीश योगयोगी योगीश्वरो योगयोग्यः॥ ११२॥

सर्वकर्मकृत् सर्वकृत् सर्वकर्माऽन्तकृद्ब्रह्मा।
सर्वसाधनमधिदेवोऽनन्तोऽनन्तः सर्वगतः॥ ११३॥

योगोऽन्तकृत् योगगम्यो योगान्तकृद्योगब्रह्मविद्।
योगान्तकृद्योगी योगीश योगीश्वरोऽनिरुद्ध व्रतः॥ ११४॥

अपराजितः सर्वगोऽच्युतः शर्वः शर्वरीर्महाक्रमः।
शर्वेश शर्विद् योगी च सर्वज्ञः सर्वकृद्द्रुवः॥ ११५॥

आदिमध्यान्तवर्जितः सर्वलोकैकनायकः।
सर्वादिदेवो महादेवो गन्धर्वगर्वितः॥ ११६॥

अदितिः पुण्य दायिनी पुण्य देवोत्तमा श्रियः।
पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तनः॥ ११७॥

लक्ष्म्या लक्षणकृत्लक्ष्या लक्ष्मीः सर्वगतगतिः।
विद्या विद्यान्तविद्या च विद्यापतिः पुरातनः॥ ११८॥

अजा योगयोगविद्या योगानन्दविकासिनी।
आनन्दवल्लभा वासुधा वासुदेवात्मजानन्दिनी॥ ११९॥

वसुन्धरा वासुदेवी वसुप्रदा वसुप्रदा।
द्विषद्वया द्विषतितमा कृष्णा त्रिविष्टपा त्रिविक्रमा॥ १२०॥

अव्यक्तः सर्वयोगेश्वरः केवलो गुणभोक्तृकृत्।
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः॥ १२१॥

शङ्खभृद् दारुणो दैत्यो दन्तकस्त्रविदारणः।
अच्युतो वृष्णिरक्षोभ्य नकुलो वीरशारणः॥ १२२॥

शङ्खचक्री गदाधरो वरं शङ्खादि भूषणः।
अतुलोऽऽर्षेयशरभो मर्यादां वर्मणः प्रभुः॥ १२३॥

अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः।
महाबुदिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः॥ १२४॥

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्।
महेश्वरो महाकोशो महाभोगो महाधनः॥ १२५॥

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्।
आयुर्वेद्यः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः॥ १२६॥

मरीचिर्मरुतामर्गो नेतीनेता सुदर्शनः।
विश्रुतात्मा सुरारिहा गोपालः कृष्ण विग्रहः॥ १२७॥

आनन्दीन्द्रधनुर्दर्म्यवचस्पतिरयोनिजः।
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुखदो नित्यः सर्वगः॥ १२८॥

अच्युतः केशवः केशी हरि हरिः कामजित् कामः।
कामान्तकृत् कान्तः कामः कामपालः कृतागमः॥ १२९॥

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानन्तःनिधनोऽनन्तजित्।
अमितविक्रमः सूर्यः सविता रविलोचनः॥ १३०॥

अनन्तदृष्टिरजितो विश्वमूर्तिर्महाबलः।
अनन्तश्रीर्जितक्रोधो जितकामो जितेन्द्रियः॥ १३१॥

अनन्तमीरा धृतराष्ट्र तुरगोऽजितो विश्वयोनिः।
अनन्तात्मा गदाधरः श्रीमान्भगवतोऽन्तकृत्॥ १३२॥

अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः।
आनन्दीता सदा सद्योजातः सद्कृतिः सत्ता॥ १३३॥

सद्भूतिः सत्परायणः सूरः सूरजनिर्जन्महा।
मरीचिर्मरुतामर्गो व्यापिनामेको विभुसत्॥ १३४॥

सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्।
आवर्तनो निवृत्तात्मा सहस्रांशुः सहस्रपात्॥ १३५॥

आवर्तकः क्रमणः क्रम्यः पूरुषोत्तमः परः।
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः॥ १३६॥

शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः।
सोमपोऽमृतपा सोम वृष्ण्यः सोमाङ्गदोऽव्ययः॥ १३७॥

सोमार्को वाग्मी वाग्योऽन्यः पुरुषः पुरुषः परः।
अजः सर्वेश्वरेश्वरः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः॥ १३८॥

सक्तिमान्सक्तिमतां श्रेष्ठो वर्षिष्ठः सर्वधर्मजित्।
सर्वधर्मविदुत्तमः सर्वधर्मः सदाशिवः॥ १३९॥

भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः।
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः॥ १४०॥

युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायः महाशनः।
आदित्यः पुण्य देहा वर्धनः वर्धमानः अनलः॥ १४१॥

दर्पणः दर्पणसहस्तः सत्यधर्मपरायणः।
अभिप्रायो जितक्रोधो वृत्तात्मा वृत्तवाहनः॥ १४२॥

ऋतुस्सुदर्शनः क्षेमः सत्यः सत्यपराक्रमः।
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः॥ १४३॥

अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान्न्ययो नेता समीरणः।
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ १४४॥

आवर्तनो निवृत्तात्मा सहस्रांशुः सहस्रपात्।
सहस्रनामनः श्रीमान्योगः योगविदां नेता॥ १४५॥

प्रद्युम्नोऽमितविक्रमो वामनो वामनावनः।
यज्ञः यज्ञपतिः यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः॥ १४६॥

यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः।
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च॥ १४७॥

आत्मयोनिः स्वयं जातो वैक्षानः सामगायनः।
देवकीनन्दनोऽच्युतः कृष्णो वासुदेवः सुहृत्॥ १४८॥

सर्वप्रहृदयेषु विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः।
विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः॥ १४९॥

सर्वेश्वरः सर्वभूतः सर्वभूतभवोद्भवः।
वान्तात्मा वान्तगोविन्दः वान्तभूगविद् वन्तजः॥ १५०॥

आग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्।
तमसः परमः गतिः योगी योगविदां नेता॥ १५१॥

प्रद्युम्नोऽमितविक्रमो वामनो वामनावनः।
आतपी मनुः श्चन्द्रांशुर्विद्याधरः कविर्गणः॥ १५२॥

उरुजुष्टमो ऽजस्तर्क्षो दृग्विश्वः साक्षिणां वरः।
अच्युतः परमा शक्तिर्द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते॥ १५३॥

सङ्कर्षणोऽनिरुद्धः सूर्यश्चन्द्रांशुः धाता विश्वभुक्।
विश्वक्सेनो जनार्दनो वेदो वेदविदव्यङ्गः॥ १५४॥

वेदाङ्गो वेदवित् कविः लोकाध्यक्षो गबस्तयः।
सर्वगः सर्वविद्योऽद्यो योगाद्यक्षो विशेषणः॥ १५५॥

ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरो ऽन्तर्बहिश्श्रितः।
सर्वयोगविनाम्भातामन्तरात्मा प्रतिष्ठितः॥ १५६॥

गीयते यशसे यशः सृष्टिः स्थितिः प्रभुरुच्यते।
भूषयो भूषणो भूतिरीशो विश्वकर्मनाम्॥ १५७॥

मनुः कविः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः।
हिरण्यगर्भोऽच्युतः प्राणः प्राणाध्यक्षो विषेधयिता॥ १५८॥

मधुसूदनोऽनन्तः सर्वदृक् व्यासो वाचस्पतिः।
बृहद्भानुः शुचिर्भानुः स्वयं भूः प्रभवः प्रभुः॥ १५९॥

त्रिपदो वृत्तावृत्तात्मा समावृत्तः समप्रभः।
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥ १६०॥

अजः सर्वगतः स्थाणुरच्युतोऽदितिः पुण्य धृक्।
वृषाकपिरमितविक्रमो व्यासो वृषणः सत्कृत्॥ १६१॥

अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः।
महाबुदिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः॥ १६२॥

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्।
महेश्वरो महाकोशो महाभोगो महाधनः॥ १६३॥

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्।
आयुर्वेद्यः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः॥ १६४॥

मरीचिर्मरुतामर्गो नेतीनेता सुदर्शनः।
गोविन्दो गोविदाम्पतिः सद्गतिः सत्कृतिः सत्कृत्॥ १६५॥

सर्वदृक्सर्वकृत्सामन्तो निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी।
वाचस्पतिरुदारधीः सुश्रुवः सुखदः सुखृत्॥ १६६॥

ज्ञानगम्यः साश्वतः स्थाणुरच्युतः परात्परः।
अच्युतः परमा शक्तिर्द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते॥ १६७॥

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥ १६८॥

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥ १६९॥

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहेनमः॥ १७०॥

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्॥ १७१॥

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्॥ १७२॥

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गाण्डाराणीलोत्पला।
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला॥ १७३॥

अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी।
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः कुलक्षयकराः परमे श्रिये॥ १७४॥

विष्णुसस्त्रनमस्तुभ्यं पूर्वदेवाय धीमहि।
सर्वकारणकारणाय रक्षा रक्षा महाबल।।

 

 

here is the sanskrit text of the vishnu sahasranamam:

namo narayanaya
namo narayanaya
namo narayanaya

namo vishnave
namo vishnave
namo vishnave

namo hariye
namo hariye
namo hariye

namo krishnaya
namo krishnaya
namo krishnaya

namo madhavaya
namo madhavaya
namo madhavaya

namo govindaya
namo govindaya
namo govindaya

namo vãsudevaya
namo vãsudevaya
namo vãsudevaya

namo pradyumnaya
namo pradyumnaya
namo pradyumnaya

namo aniruddhaya
namo aniruddhaya
namo aniruddhaya

namo paramãtmanaya
namo paramãtmanaya
namo paramãtmanaya

namo bhagavate
namo bhagavate
namo bhagavate

namo vishvakrte
namo vishvakrte
namo vishvakrte

namo vishvakshetrajnaye
namo vishvakshetrajnaye
namo vishvakshetrajnaye

namo vishvakramaye
namo vishvakramaye
namo vishvakramaye

namo vãsuretaye
namo vãsuretaye
namo vãsuretaye

namo vishvarupadharine
namo vishvarupadharine
namo vishvarupadharine

namo vishvasaravartine
namo vishvasaravartine
namo vishvasaravartine

namo vishvamurte
namo vishvamurte
namo vishvamurte

namo vishvavidyate
namo vishvavidyate
namo vishvavidyate

namo vishvaprane
namo vishvaprane
namo vishvaprane

namo vishvamayet
namo vishvamayet
namo vishvamayet

namo vishvavyavasthitaye
namo vishvavyavasthitaye
namo vishvavyavasthitaye

namo vishvavyavasthita rupinya
namo vishvavyavasthita rupinya
namo vishvavyavasthita rupinya

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine
namo vishvavyavasthita swarupadharine

namo vishvavyavasthita swarupadhari
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url