sister birthday wishes in marathiHere are a few birthday wishes in Marathi for sister:"जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा" - "Happy birthday"
"बहिणीच्या जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा" - "Happy birthday to my sister"
"सगळ्यांना सुख सम्पतीचा साथ देणारी बहिणीच्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा" - "Happy birthday to my sister who brings happiness and prosperity to everyone"
"समस्त कामांची सफलता साधणारी बहिणीच्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा" - "Happy birthday to my sister who brings success to all her works"
"जन्मदिनाच्या शुभेच्छा बहिणीला, स्वस्थ रहण्यासाठी, धन सम्पतीचा साथ देण्यासाठी, वृद्धी साधण्यासाठी, सर्व सफलत्यासाठी" - "Happy birthday to my sister for good health, wealth, growth, and success"
"जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा बहिणीला, सम्पूर्ण समृद्धीचा साधन करण्यासाठी" - "Happy birthday to my sister for attaining all prosperity"
"बहिणीच्य
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url